X

750 câu trắc nghiệm Hóa 12

750 Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 12 có đáp án


Haylamdo xin gửi đến bạn đọc tuyển tập 750 Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chọn lọc, có đáp án với các câu hỏi được biên soạn theo bài học đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp bạn học tốt môn Hóa 12.

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Chương 1: Este - Lipit

Chương 2: Cacbohidrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8: Phân biệt một số chất cô vơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường