X

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 có đáp án năm 2021


Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 có đáp án năm 2021

Tài liệu tổng hợp 1000 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 chọn lọc, có đáp án chi tiết với các dạng bài tập đa dạng đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng được biên soạn theo từng bài học sẽ giúp học sinh ôn luyện, củng cố lại kiến thức để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán 7.

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 có đáp án năm 2021

500 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Học kì 1

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Chương 2: Hàm số và đồ thị

Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Chương 2: Tam giác

500 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Học kì 2

Chương 3: Thống kê

Chương 4: Biểu thức đại số

Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác

Bài tập Tập hợp Q các số hữu tỉ có lời giải

Bài 1: Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. N         B. N*          C. Q         D. R

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q ( x là số hữu tỉ thì ghi là x ∈ Q )

Chọn đáp án C.

Bài 2: Chọn câu đúng?

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có: -6 ∈ Z nên D sai

2/3 ∈ Q, 2/3 ∉ Z nên B sai

-9/2 ∈ Q nên C sai

Vậy đáp án A đúng

Chọn đáp án A.

Bài 3: Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương?

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có: -2/3 = 2/3 > 0

Chọn đáp án A.

Bài 4: Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số a/b với:

A. a = 0 ; b ≠ 0

B. a, b ∈ Z, b ≠ 0

C. a, b ∈ N

D. a ∈ N, b ≠ 0

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số a/b với: a, b ∈ Z, b ≠ 0

Chọn đáp án B

Bài 5: Số -2/3 được biểu diễn trên trục số bằng hình vẽ nào dưới đây?

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Biểu diễn số -2/3 trên trục số ta được hình vẽ:

Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bài 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án B

Bài 7: Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Dựa vào hình vẽ ta thấy, số hữu tỉ cần tìm nằm bên trái 0 do đó đây là số hữu tỉ âm

Mà đoạn thẳng đơn vị được chia thành 3 phần bằng nhau, số đó cách 0 một đoạn bằng một đơn vị mới nên số cần tìm là -1/3

Chọn đáp án B

Bài 8: Cho các số hữu tỉ: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án. Hãy sắp xếp các số hửu tỉ trên theo thứ tự tăng dần:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ta có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án D

Bài 9: Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là:

A. N ⊂ Z

B. N* ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ Z

Ta có:

Mọi số tự nhiên đều là số nguyên và số hữu tỉ nên đáp án A và C đúng

N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0 nên nó là tập con của tập các số tự nhiên. Đáp án B đúng

Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ, tuy nhiên một số hữu tỉ chưa chắc đã là số nguyên.

Chẳng hạn: 1/2 là số hữu tỉ nhưng không phải số nguyên. Đáp án D sai

Chọn đáp án D

Bài 10: Có bao nhiêu số hữu tỉ thỏa mãn có mẫu bằng 7, lớn hơn -5/9 và nhỏ hơn -2/9

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án C

Bài tập Cộng, trừ số hữu tỉ có lời giải

Bài 1: Kết quả của phép tính Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có: Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Bài 2: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. Là số nguyên âm

B. Là số nguyên dương

C. Là số hữu tỉ âm.

D. Là số hữu tỉ dương.

Ta có: Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Là số hữu tỉ âm

Chọn đáp án C.

Bài 3: Số -3/14 là hiệu của hai số hữu tỉ nào dưới đây?

Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Bài 4: Cho Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết. Giá trị của x bằng

Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 5: Kết luận nào đúng về giá trị của biểu thức Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. A < 0            B. A < 1            C. A > 2            D. A < 2

Ta có:

Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Bài 6: Cho Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án . Giá trị của x bằng:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án D

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án A

Bài 8: Số -7/15 là tổng của hai số hữu tỉ âm:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ta có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án B

Bài 9: Kết quả của phép tính Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án là:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ta có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án A

Bài 10: Kết luận đúng về giá trị của biểu thức Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án là:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án B

Bài tập Hai góc đối đỉnh có lời giải

Bài 1: Hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Góc đối đỉnh với ∠zAt là:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A nên Az' là tia đối của tia Az, At' là tia đối của tia At. Vậy góc đối đỉnh với ∠zAt' là ∠z'At.

Chọn đáp án B.

Bài 2: Cho góc xBy đối đỉnh với góc x'By' và ∠xBy = 60°. Tính số đo góc x'By'

A. 30°            B. 120°            C. 90°            D. 60°

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì ∠xBy là góc đối đỉnh với ∠x'By'. Khi đó: ∠xBy = ∠x'By' = 60° (tính chất hai góc đối đỉnh)

Chọn đáp án D.

Bài 3: Cho hai đường thẳng xx' và yy' giao nhau tại O sao cho ∠xOy = 45°. Chọn câu sai:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O nên Ox' là tia đối của tia Ox, Oy' là tia đối của tia Oy.

⇒ ∠xOy và ∠ x'Oy' ; ∠x'Oy và ∠xOy' là hai cặp góc đối đỉnh

Do đó ∠xOy = ∠x'Oy' = 45° và ∠x'Oy = ∠xOy'

Lại có ∠xOy và ∠x'Oy là hai góc ở vị trí kề bù nên ∠xOy + ∠x'Oy = 180°

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Suy ra A, B, C đúng, D sai.

Chọn đáp án D.

Bài 4: Cho cặp góc đối đỉnh ∠tOz và ∠t'Oz' (Oz và Oz' là hai tia đối nhau). Biết ∠tOz' = 4∠tOz. Tính các góc ∠tOz và ∠t'Oz'

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Bài 5: Vẽ ∠ABC = 56°. Vẽ ∠ABC' kề bù với ∠ABC. Sau đó vẽ tiếp ∠C'BA' kề bù với ∠ABC'. Tính số đo ∠C'BA'

A. 124°            B. 142°            C. 65°            D. 56°

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì ∠ABC' kề bù với ∠ABC nên BC' là tia đối của tia BC.

Vì ∠C'BA' kề bù với ∠ABC' nên BA' là tia đối của tia BA .

Do đó, ∠C'BA' và ∠ABC đối đỉnh ⇒ ∠C'BA' = ∠ABC = 56°

Chọn đáp án D.

Bài 6: Chọn câu trả lời đúng. Góc Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án đối đỉnh với góc Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án khi

A. Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và tia Oy’ là tia đối của tia Oy

B. Tia Ox’ là tia đối của tia Oy và tia Ox là tia đối của tia Oy’

C. Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

D. Cả A, B, C đều đúng

TH1:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

TH2:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Vậy cả A, B, C đều đúng

Chọn đáp án D

Bài 7: Câu nào sau đây là sai:

A. Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh

B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

D. Nếu số đo góc A bằng số đo của góc B và góc C đối đỉnh với B thì góc A và góc C bằng nhau

+ Ta có: A đúng (theo lý thuyết)

+ B Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau là đúng (theo tính chất của hai góc đối đỉnh)

+ C Hai góc bằng nhau là hai góc đối đỉnh là sai

Ví dụ: Cho Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án và (các điểm A, B, C, H, I, K là các điểm phân biệt)

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án C

Bài 8: Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là

A. Hai tia trùng nhau

B. Hai tia vuông góc

C. Hai tia đối nhau

D. Hai tia song song

Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau.

Thật vậy, ta chứng minh như sau:

Giả sử hai đường thẳng aa’ và bb’ cắt nhau tại O,

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Như hình vẽ sau:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Suy ra Ot và Ot’ là hai tia đối nhau.

Chọn đáp án C

Bài 9: Chọn câu trả lời sai: Hai đường thẳng aa’ và bb’ cắt nhau tại K và góc Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án. Ta có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án C

Bài 10: Chọn câu phát biểu đúng

A. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh

B. Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành ba cặp góc đối đỉnh

C. Bốn đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh

D. Cả A, B, C đều đúng

A. Đúng (theo lý thuyết)

B. Sai

Phản ví dụ: Cho ba đường thẳng a, b, c cắt nhau như hình dưới đây

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ta thấy đường thẳng a cắt đường thẳng b tại điểm H, tạo ra 2 cặp góc đối đỉnh

Đường thẳng a cắt đường thẳng c tại điểm I, tạo ra 2 cặp góc đối đỉnh

Đường thẳng b cắt đường thẳng c tại điểm J, tạo ra 2 cặp góc đối đỉnh

Vậy ba đường thẳng a, b, c cắt nhau như hình vẽ trên có thể tạo ra 6 cặp góc đối đỉnh

Do đó B sai.

C. Sai. Tương tự câu B

D. Sai do B và C đều sai

Chọn đáp án A

Bài tập Hai đường thẳng vuông góc có lời giải

Bài 1: Chọn hai đường thẳng aa' và bb' vuông góc với nhau tại O. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

A. ∠b'Oa' = 90°

B. ∠aOb = 90°

C. aa' và bb' không thể cắt nhau

D. aa' là đường phân giác của góc bẹt bOb'

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hai đường thẳng và vuông góc với nhau tại nên:

+ ∠aOb = 90° nên B đúng.

+ aa' và bb' vuông góc với nhau nên aa' và bb' cắt nhau nên C sai.

+ ∠a'Ob = ∠ a'Ob' = 90° ⇒ aa' là đường phân giác của góc bẹt bOb' nên D đúng.

+ ∠b'Oa' = 90° nên A đúng.

Chọn đáp án C.

Bài 2: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

C. Hai đường thẳng vuông góc thì trùng nhau

D. Cả ba đáp án A, B, C đều sai

Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

Chọn đáp án B.

Bài 3: Đường trung trực của một đoạn thẳng là:

A. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó

B. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó

C. Đường thẳng cắt đoạn thẳng đó

D. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.

Chọn đáp án D.

Bài 4: Cho ∠AOB = 120°. Tia OC nằm giữa hai tia OA, OB sao cho ∠BOC = 30°. Chọn câu đúng:

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì OC nằm giữa hai tia OA, OB nên

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 5: Cho ∠AOB = 30°. Vẽ tia OC là tia đối của tia OA. Tính ∠COD biết OD vuông góc OB, các tia OD và OA thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ OB

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì OD vuông góc OB nên ∠DOB = 90°

Vì OA và OC là hai tia đối nhau và tia OB nằm giữa OA và OD nên ta có:

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bài 6: Khi đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD, ta kí hiệu:

A. AB // CD

B. AB = CD

C. AB CD

D. AB CD

Khi đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD, ta kí hiệu AB ⊥ CD

Chọn đáp án D

Bài 7: Chọn phát biểu đúng

A. Có một và chỉ một đường thẳng d’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d cho trước

B. Cho trước một điểm O và một đường thẳng d. Có một và chỉ một đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d

C. Cả A và B đều đúng

D. Chỉ có B đúng

Tính chất thừa nhận: Có một và chỉ một đường thẳng d’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d cho trước. (Phần lý thuyết)

Suy ra A đúng

B diễn đạt tương tự theo tính chất trên, nên đáp án B cũng đúng.

Vậy cả A và B đều đúng.

Chọn đáp án C

Bài 8: Cho đoạn thẳng MN = 6 cm. Trên tia MN lấy điểm P sao cho MP = 1 cm, trên tia NM lấy điểm Q sao cho NQ = 1 cm. Khi đó:

A. MQ = NP

B. Đường trung trực của đoạn thẳng MN vuông góc với đoạn thẳng PQ

C. Đường trung trực của đoạn thẳng MN trùng với đường trung trực của đoạn thẳng PQ

D. Cả A, B, C đều đúng

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

+ Trên tia MN có:

MN = 6 cm; MP = 1 cm

Suy ra P nằm giữa M và N (do 6 > 1)

⇒ MP + PN = MN ⇒ PN = MN – MP = 6 – 1 = 5 cm

+ Trên tia NM có:

NM = 6 cm; NQ = 1 cm

Suy ra Q nằm giữa M và N (do 6 > 1)

⇒ NQ + QM = NM ⇒ QM = NM – NQ = 6 – 1 = 5 cm

Do đó: PN = QM (= 5 cm) A đúng

+ Gọi A là trung điểm của đoạn thẳng MN ⇒ AM = AN = 1/2 MN = 3 cm

Gọi d là đường thẳng đi qua A và vuông góc với MN tại A

Do đó d là đường trung trực của đoạn thẳng MN

Vì P và Q đều thuộc MN, nên suy ra d ⊥ PQ (1) ⇒ B đúng

+ Trên tia MN có MA = 3 cm; MP = 1 cm

Suy ra P nằm giữa M và A ⇒ MP + PA = MA ⇒ PA = MA – MP = 3 – 1 = 2 cm

Chứng minh tương tự ta có: NQ + QA = NA ⇒ QA = NA – NQ = 3 – 1 = 2 cm

Do đó: PA = QA, mà P, Q, A thẳng hàng (do P, Q, A đều thuộc MN)

Suy ra A là trung điểm của PQ (2)

Từ (1) và (2) suy ra d là đường trung trực của đoạn thẳng PQ ⇒ C đúng

Chọn đáp án D

Bài 9: Cho hình vẽ sau, hãy chọn câu sai trong các câu sau Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

A. CD là đường trung trực của đoạn thẳng AB

B. AB là đường trung trực của đoạn thẳng CD

C. Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

D. AO = OB

Quan sát hình vẽ đã cho ta thấy

+ AO = OB (D đúng) ⇒ O là trung điểm của AB (1)

+ CD ⊥ AB tại O (2) ⇒ Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án ⇒ C đúng

Từ (1) và (2) suy ra CD là đường trung trực của đoạn thẳng AB ⇒ A đúng

+ Vì OC ≠ OD suy ra AB không phải là đường trung trực của CD ⇒ B sai

Chọn đáp án B

Bài 10: Cho đường thẳng d và điểm O thuộc đường thẳng d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Chọn hình vẽ đúng trong các hình vẽ dưới đây.

A. Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

B. Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

C. Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

D. Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Vì điểm O thuộc đường thẳng d, suy ra đáp án A và D thỏa mãn, loại B và C

Đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d, suy ra A đúng, D sai

Chọn đáp án A